Är elbilar brandfarliga?

I takt med att intresset för laddbara bilar ökar, ökar också risken för felaktigheter och myter. En av de vanligaste myterna är att elbilar är mer brandfarliga än fossilbilar och att brandfaran är extra stor under laddning.
Extremt svårt att starta en brand i ett elbilsbatteri
Det är ovanligt att elbilar brinner. Faktum är att elbilar brinner mer sällan än fossilbilar. I Norge, världens mest elbilstätaste land, har SP Fire research på uppdrag av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) genomfört grundliga tester på brandrisken i elbilar. Testerna visar att det är extremt svårt att starta en brand i ett elbilsbatteri – även om man verkligen försöker. [1]
Testerna inkluderade bl.a. försök till start av brand med en propanbrännare om riktades mot undersidan av bilen där batteriet är placerat. Det ledde till en fullt utvecklad brand i bilen, men batteriet tog inte eld. Det var sedan enkelt att släcka branden med samma metoder och tidsåtgång som vid en brand i en konventionell fossilbil. Just detta test är intressant eftersom det visar att även om det blir en fullt utvecklad brand i bilen är det inte givet att batteriet börjar brinna.
Slutsatsen i DSBs rapport är att elbilar i ett garage inte angör en större brandrisk än konventionella fossilbilar – så länge installationen av laddsystemet är gjort i enlighet med elsäkerhetsreglerna.
Ladda förnuftigt och minimera brandfara
Den viktigaste åtgärden för att förebygga bränder vid laddningsplatser är att dessa utformas korrekt med rätt utrustning. Utmaningen är inte bara en ökad belastning på elinfrastukturen, utan även en ökad belastning över lång tid. Därför ska alltid en laddbox installeras där laddning av bilar sker. Laddboxen har ständig kommunikation med bilen för att se till att inget oväntat händer under laddning. De inbyggda säkerhetsfunktionerna i laddboxen ser till att elen bryts om bilen inte skulle vara korrekt ansluten.
Brandförsvaret i Sverige behöver mer utbildning
Vid en brand i litiumjonbatterier avges bland annat den giftiga gasen väteflourid och förfarandet vid släckningen av elbil skiljer sig från släckningsarbetet av en fossilbil. Det är viktigt att brandförsvaret har rätt kompetens och utrustning för att hantera denna typ av brand.
Världens mest elbiltäta land, Norge, ligger några år före Sverige kunskapsmässigt. I Norge rekommenderar brandväsendet att avståndet från laddplatsen till utgången inte är för långt. Detta för att underlätta deras arbete vid eventuell brand. För en parkeringsplats med t.ex. 200 meter till de innersta platserna och/eller flera hundra bilar i garaget är rekommendationen att brandväsendet kontaktas för rådgivning innan installation av ett laddsystem genomförs. I övrigt föreligger inga speciella tekniska krav för byggnad och garage som är relaterat till elbilar i Norge. [2]
I Sverige, ger brandväsendet dessvärre ännu missvisande rekommendationer. Ett sådant exempel är att laddplatser i första hand bör placeras utomhus och långt ifrån husfasad. Detta är onödigt och både försvårar och fördyrar en investering i laddstationer. [3]
Observera att brandväsendets rekommendationer är just rekommendationer och inte ett krav. Låt oss dra nytta av den kunskap som finns i Norge för att i ännu större utsträckning gasa på utvecklingen av laddbara bilar på vägarna i Sverige.

Är du intresserad av att veta mer om Zaptec:s unika och patentsökta laddsystem? Kontakta oss för att få en offert!

[1] https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/andre-rapporter/fullskala-brannforsok-av-elbil.pdf
[2] https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/
[3] https://www.storstockholm.brand.se/globalassets/dokument/vagledningsdokument-och-foreskrifter/2019/vl2019-05-laddplatser-for-elbilar_190513.pdf

Rekommenderad fortsatt läsning:
Är elbilar miljövänliga?
Räcker elen till alla elbilar?